cz
Rezervuj si pokoj

Rezervuj si pokoj

Nejlepší online cena
 • Search

  Pokoj 1
 • Všeobecné obchodní podmínky

  Čl. I. Úvodní ustanovení, účel, oblast platnosti

  Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je vytvořit právní rámec vztahů mezi Hotelem Sun **** v Senci a jeho klienty s cílem zajistit informovanost klienta o podmínkách poskytovaných služeb.

  Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy (dohody), kterou se hotel zavazuje poskytnutím služeb a klient úhradou dohodnuté ceny.

  Právní vztah mezi Hotelem Sun **** a klientem vyplývající ze smlouvy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími obecně – závaznými předpisy České republiky.

  Platí domněnka, že klient se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, ledaže by prokázal, že přístup k nim byl zmařen zaviněním hotelu.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro Hotel Sun **** závazné dnem jejich zveřejnění a pro klienta okamžikem objednání služby.

   

  Čl. II. Definice pojmů

  1.Klientom se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu o poskytnutí služby s Hotelem Sun ****.

  2.Hotelom Sun **** se rozumí provoz společnosti HOTEL SUN, s.r.o., Sluneční jezera 2572/125, 903 01 Senec, IČO: 50 488 074,
  DIČ: 2120343984, DIČ: SK2120343984 v Senci (dále jen hotel).

  3. Službou se rozumí jakákoliv činnost vykonávaná hotelem v souladu s jeho předmětem podnikání, zejména však ubytovací, stravovací, wellness a kongresové služby.

  4. Skupinou se rozumí zpravidla 6 a více osob, které si rezervují ubytování ve stejném termínu příjezdu a odjezdu.

  5. Akce se rozumí společenská akce, které se účastní větší počet osob spojená s poskytnutím více druhů služeb hotelu. Pokud není dohodnuto jinak platí, že objednatel akce je jeho organizátorem.

  6. Okamžik úhrady je čas, kdy oprávněný získal možnost disponovat uhrazenými prostředky, tj dnem připsání na účet, převzetím v pokladně a pod.

  7. Škodou se rozumí skutečná škoda a ušlý zisk. Škoda se nahrazuje v penězích; pokud však o to oprávněná strana požádá a pokud to je možné, nahrazuje se škoda uvedením do předešlého stavu.

   

  Čl. III. Ubytovací řád

  1. V hotelu může být ubytovaný pouze host, který je na ubytování přihlášen. Pod přihlášením na ubytování se rozumí, že host při příjezdu do hotelu předloží pracovníkovi recepce občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.

  2. Pokud není dohodnuto jinak, má klient právo začít využívat objednané služby od 14:00 dne dohodnutého příjezdu.

  3. Klient má povinnost svůj pobyt ukončit a předat služby nejpozději do 11:00 hod. v den dohodnutého odjezdu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pokud tak klient neučiní, může hotel od klienta požadovat poplatek za opožděné předání služeb. Úhrada při předání služeb do 14:00 hod. je 30% z ceny pokoje / noc, při předání služeb do 18:00 hod. je 50% z ceny / noc pokoje, 100% ceny pokoje / noc může hotel požadovat, pokud host předá služby až po 18:00 hod.

  4. Hotel poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalitě určené příslušnou Vyhláškou o kategorizaci a zařazení ubytovacích a stravovacích zařízení, podle níž je hotel zařazen do kategorie ****.

  5. Recepce hotelu pracuje v režimu nepřetržitého provozu a slouží také jako ohlašovna požáru a mimořádných událostí.

  6. Pro kuřáky je vyhrazen prostor před hotelem. Ostatní prostory hotelu včetně všech pokojů jsou nekuřácké.

  7. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat děti do 10 let bez dozoru dospělých na pokoji ani v ostatních prostorách hotelu.

  8. Noční klid v hotelu je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Chování hosta v hotelu během nočního klidu nesmí rušit ostatní hosty hotelu. Není vhodná silná hlasitost televize, hlučné mluvení, zpěv, hlasité rozhovory na hotelových chodbách, hotelové terase a podobně. Společenské akce se v hotelu po 22:00 hod. mohou jednat pouze se souhlasem vedení hotelu.

  9. Zprávy a poštu pro hosty hotel pečlivě spravuje a předává hostům.

  10. Hotel povoluje vstup a ubytování zvířat do hotelu. V případě, že je zvíře na pokoji, hotel účtuje poplatek dle platného ceníku.

  11. Zapomenuté věci hosty – hotel neodpovídá za zabudnoté věci hosty.

  12. Hoteloví zaměstnanci mohou vstupovat do hotelového pokoje hosta v případě, kdy je nezbytné odstranit poruchu, zajistit úklid a doplnění pokojových doplňků, případně poskytnout nezbytnou zdravotní pomoc.

  13. Hotel nepřebírá odpovědnost za vnesené věci ubytovaných hostů. Za klenoty, peníze a jiné cennosti, odpovídá provozovatel hotelu pouze v tom případě, pokud je převzal do úschovny hotelu.

  14. Hotel umožňuje klientovi uložit si cenné předměty nebo předměty vysoké finanční, společenské nebo duševní hodnoty na bezpečném místě (v pokojovém trezoru). Pokud toto právo klient nevyužije, za případnou škodu způsobenou ztrátou, zneužitím, poškozením, odcizením nebo jiným způsobem, hotel neodpovídá.

  15. Reklamace služby:

  – v případě, že jsou zákazníkovi hotelu poskytované služby nižší kvality nebo nižšího rozsahu jak to bylo předem dohodnuto nebo jak je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

  – zákazník je povinen uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká.

  – provozář nebo jiný odpovědný pracovník (pracovník recepce) zapíše reklamaci zákazníka do reklamačního protokolu s uvedením objektivních okolností reklamace. Provozovatel nebo jím pověřený pracovník je povinen po pečlivém přezkoumání rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace ihned, případně ve složitějších případech do 3 dnů. Pokud provozář nebo jím pověřený pracovník neuzná reklamaci jako odůvodněnou, postoupí ji ihned se všemi podklady majiteli hotelu, který je povinen vyřídit reklamaci ihned, případně ve složitějších případech do 3 dnů. Pokud toto není možné, je majitel hotelu povinen vyrozumět zákazníka o lhůtě vyřízení reklamace, která však nesmí být delší než 30 dní.

  – zákazník je povinen osobně se zúčastnit vyřizování reklamace, je povinen poskytnout objektivní informace týkající se poskytnuté služby. Pokud to vyžaduje povaha věci, musí zákazník umožnit pracovníkům hotelu přístup do prostoru, který mu byl pronajat na přechodné ubytování, aby se bylo možné přesvědčit o odůvodněnosti reklamace.

  16. Čas podávání:

  – snídaně je stanoven na dobu od 7:30 do 10:00
  – oběda je stanoven na dobu od 11:30 do 14:00
  – večeře je stanoven na dobu od 18:00 do 20:00

   

  Čl. IV. Ubytovací služby – jednotliví klienti

  1. Hotel je povinen připravit klientovi objednané nebo rezervované služby v čase, který stanoví Čl. III. Ubytovací řád – bod 2. Klient má nárok na dřívější zahájení využívání služeb pouze v případě, že s tím hotel při uzavírání smlouvy vyslovil souhlas.

  2. Klient je povinen v dohodnutý den odjezdu uvolnit a předat služby hotelu zpět v čase, který stanoví Čl. III. Ubytovací řád – bod 3., pokud nebylo předem dohodnuto jinak. V případě, že klient předá služby později než je stanoveno, je hotel oprávněn si účtovat poplatky za opožděné odevzdání pokoje klientům o kterých dále a podrobněji pojednává Čl. III. Ubytovací řád – bod 3.

  3. Pobyt klienta v hotelu upravuje provozní řád hotelu – Čl. III. Ubytovací řád. S jeho obsahem je klient seznámen při příjezdu do hotelu resp. na začátku pobytu, pověřenou osobou na recepci hotelu. Pořádek je pro hotelové hosty závazný.

  4. Klient je povinen při nastěhování do pokoje si tento pokoj řádně prohlédnout a případné nedostatky, nesrovnalosti nebo výhrady ihned hlásit na recepci, pověřeným zaměstnancem hotelu. Stejně je povinen postupovat v případě, že zjistí případné poškození pokoje nebo její inventáře.

  5. V případě, že hotel zjistí poškození pokoje po předání pokoje klientem, je klient povinen škody nahradit.

  6. Klient je povinen zrušit rezervaci ubytování ihned po zjištění, že ubytování nevyužije, nejpozději však do 17:00 dne příjezdu.

  7. Rezervované pokoje, do kterých se klient nenastěhoval nejpozději do 19:00 hod. dne příjezdu může hotel přenechat jinému klientovi. Toto neplatí, pokud byl výslovně dohodnut pozdější příjezd.

   

  Čl. V. Ubytovací služby – Skupiny

  1. Pokud není uvedeno v tomto článku jinak, platí pro ubytovací podmínky pro skupiny ustanovení Čl. IV. -Ubytovacie služby – jednotliví klienti.

  2. Pokud má klient zájem o garantovanou rezervaci, hotel může požadovat zaplacení zálohy ve výši nejméně 30% z celkové ceny rezervace. Rezervace je potvrzena okamžikem úhrady zálohy.

   

  Čl. VI. Ceny za služby

  1. Klient je povinen za využité služby zaplatit dohodnutou cenu. Toto platí i pro služby a výdaje hotelu vůči třetím osobám, které klient podnítil.

  2. Pokud nebylo smlouvou dohodnuto jinak, dohodnutá cena, kterou má platit klient a dohodnuté služby hotelu vyplývají z platného ceníku hotelu. Ceník hotelu je zveřejněn obvyklým způsobem, zejména však na internetové stránce a na recepci hotelu.

  3. Dohodnuté ceny jsou konečné a zahrnují i ​​daň z přidané hodnoty. Pokud doba mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím služby přesáhne 3 měsíce a zvýší se hotelem všeobecně za takové výkony účtována cena, může hotel smluvně sjednanou cenu přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 5%.

  4. Místem plnění a platby je sídlo hotelu.

  5. Hotel je oprávněn při uzavření smlouvy nebo potom při zohlednění právních předpisů žádat přiměřenou platbu předem nebo zálohovou platbu. Pro platbu předem a zálohovou platbu se přiměřeně požijí ustanovení následujících článků.

  6. Termín úhrady dohodnuté ceny je:

  – do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky hotelem v případě objednávky realizované přes službu E-SHOP na webové stránce hotelu

  – při příjezdu na recepci hotelu v případě objednávky realizované osobně na recepci hotelu, telefonicky, emailem nebo faxem

  – podle doby splatnosti uvedené na faktuře v případě, že služby budou uhrazeny formou faktury

  7. Pokud se nedohodne předem jinak, podkladem pro vyúčtování objednaných a využitých služeb proběhne daňovým dokladem – fakturou, nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Za tento den se považuje den odjezdu objednavatele z prostorů hotelu nebo den, kdy od něj převzal všechny objednané služby. Faktura musí obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku. V případě pochybností se má za to, že lhůta splatnosti začíná běžet třetí den předání daňového dokladu (faktury) na poště na doručení objednateli.

  8. Splatnost faktury je nejpozději 7 dní od dne zdanitelného plnění. Pro případ, že klient uhradí předem zálohu za poskytnuté služby ve výši nejméně 30% z celkové kalkulované ceny, je splatnost faktury 14 dnů od dne zdanitelného plnění. Tato povinnost je splněna připsáním příslušné částky ve prospěch účtu poskytovatele.

  9. Pro případ, že je klient s platbou v prodlení, je tato povinna uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nároky z náhrady škody tím nejsou dotčeny. Pokud je klient s platbou v prodlení, ztrácí nárok na slevy poskytnuté hotely. Hotel je oprávněn fakturovat plnou běžnou cenu bez uplatnění slevy. V tomto případě je klient povinen uhradit hotelu všechny prokazatelně vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnění slev a výhod.

  10. Klient může započíst vůči pohledávce hotelu pouze nespornou nebo právoplatnou pohledávku. Totéž platí, pokud se jedná o částečný zápočet.

   

  Čl. VII. Uzavření smlouvy a promlčení

  1. Uzavřením smlouvy se rozumí zejména dohoda o poskytování služeb mezi klientem a hotelem na základě žádosti klienta (dále jen objednávka). Objednávku na poskytování služeb dohodne klient osobně, telefonicky, písemně, faxem nebo prostřednictvím internetu. Smlouva vzniká potvrzením objednávky hotely. Objednávka musí být hotelem závazně potvrzena písemně, faxem nebo prostřednictvím internetu.

  2. Uzavřením smlouvy se hotel zaručuje zajistit klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Hotelu vzniká současně právo žádat zaplacení dohodnuté ceny a to v termínu stanoveném v Čl. VI. – Ceny za služby – bod 6.

  3. Klient je povinen před / po objednání služby osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu, ověřit si obsazenost hotelu v termínu, ve kterém má zájem využívat služeb hotelu a také poskytnout všechny informace potřebné pro potvrzení jeho rezervace.

  4. V případě skupinových objednávek nebo opakujících se objednávek mohou smluvní strany uzavřít písemně rámcovou smlouvu v písemné formě. Pro případ, že hotel a klient uzavřeli písemnou smlouvu a v případě nesouladu smlouvy nebo její části s VOP mají ustanovení smlouvy přednost před těmito VOP. Platnost VOP tím však není dotčena.

  5. Smlouva může být uzavřena prostřednictvím zprostředkovatele. Vůči hotelu je povinnou osobou sám zprostředkovatel, pokud hotel nedá souhlas ke změně v osobě povinného.

  6. Všechny nároky vůči hotelu jsou promlčeny za tři roky od začátku promlčecí doby. Nároky na náhradu škody jsou promlčeny za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.

   

  Čl. VIII. Odstoupení, zrušení smlouvy, stornování klientům

  1. V případě zrušení rezervace si hotel vyhrazuje právo na uplatnění storno poplatku následovně:

  – 14 až 3 dny před začátkem pobytu 50% z kalkulované ceny

  – méně než 3 dny před začátkem pobytu 100% z kalkulované ceny pobytu

   

  Čl. IX. Odstoupení hotelem

  1. Hotel je od smlouvy oprávněn odstoupit pouze v případě, že:
  – bylo toto právo písemně dohodnuto s klientem a z důvodů uvedených ve smlouvě
  – klient netrvá na plnění ze strany hotelu
  – klient má závazky vůči hotelu po lhůtě splatnosti
  – byla při rezervaci dohodnuta platba předem nebo zálohová platba a klient svůj závazek včas nesplnil, hotel však může odstoupit nejpozději do momentu splnění závazku klientem
  – vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, dělají splnění smlouvy nemožným
  – služby byly rezervovány za uvedení zavádějících nebo nesprávných údajů podstatných skutečností např. v osobě klienta nebo účelu
  – disponuje oprávněný důvod pro domněnku, že využití hotelových služeb by mohlo ohrozit hladký provoz hotelu, bezpečnost nebo vážnost hotelu na veřejnosti, aniž by se to mohlo připisovat majitelem resp. organizaci hotelu.

  2. V případě, že klient uhradil přiměřenou platbu předem nebo zálohovou platbu ve výši nejméně 30% je hotel od smlouvy oprávněn odstoupit pouze v případě, že:
  – bylo toto právo písemně dohodnuto s klientem a z důvodů uvedených ve smlouvě
  – klient netrvá na plnění ze strany hotelu
  – vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, dělají splnění smlouvy nemožným

  3. Při oprávněném odstoupení hotelu nevzniká žádný nárok klienta na náhradu škody.

   

  Čl. X Ručení a škody

  1. Hotel ručí s péčí řádného obchodníka za své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

  2. Nároky klienta na náhradu škody jsou přípustné pouze v případech škody na zdraví, když hotel odpovídá za porušení povinností a škody, které se zakládají na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností hotelu vyplývajících ze smlouvy nebo ze zákona. Klient je povinen přiměřeně přispět k odstranění chyby a snižování možných škod.

  3. Odpovědnost hotelu za osobní majetek hosty vnesen do prostor hotelu je stanovena v Čl. III – Ubytovací řád – bod 13. a bod 14.

  4. Pokud klient dostane k dispozici místo na odstavení vozidla na hotelovém parkovišti, i za úhradu, nevzniká tím žádná smlouva o úschově. Při ztrátě nebo poškození na hotelovém pozemku odstavených nebo odsunutých motorových vozidel a jejich obsahů hotel neručí, kromě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

  5. Se zprávami, poštovními zásilkami a zásilkami zboží pro hosty se vždy zachází s péčí. Hotel převezme doručení a úschovu, na přání za úhradu poslání dále výše uvedeného.

  6. Hotel neručí za úrazy při akcích, programech jakéhokoliv druhu, ledaže by hotel konal hrubě nedbale nebo úmyslně.

   

  Čl. XI.  Akce

  1. Z titulu změny rozsahu poskytnutých služeb z důvodů na straně klienta hotel při vyúčtování uzná snížení předem dohodnuté smluvní ceny maximálně o 10%. Závazek klienta z případných objednaných služeb nad rámec původní částky tím nejsou dotčeny.

  2. Z titulu změny v rozsahu poskytnutých služeb z důvodů na straně klienta poskytne navýšení rozsahu služeb podle vlastních možností. Klient nemá na navýšení rozsahu služeb právní nárok, hotel je však povinen k takovému požadavku přistoupit s péčí řádného obchodníka.

  3. Při odchylkách počtu účastníků o více než 5% je hotel oprávněn jednostranně určit a stanovit cenu za služby, případně i vyměnit potvrzeno místnosti. Předem dohodnutý standard a technické vybavení místností však musí zůstat zachovány.

  4. Při akcích, které trvají déle než do 22:00 hod., Může hotel od 22:00 hod. účtovat příplatek za servis na základě poskytnutých služeb nebo zboží, pokud dohodnutá odměna už nezohledňuje trvání déle než do 22:00 hod.

  5. Organizátor akce zásadně není oprávněn přinášet jídla nebo nápoje k akcím. Výjimky vyžadují předcházející písemnou dohodu s hotelem. V takových případech je hotel oprávněn účtovat příplatek za servis.

  6. Organizátor akce a objednatel ručí za zaplacení dodatečně objednaných jídel a nápojů účastníky akce.

  7. Při akcí je klient povinen vypořádat si závazky vůči organizacím na ochranu autorských práv. Za případné porušení práv duševního vlastnictví nenese hotel odpovědnost za škodu nebo případně sankce.

  8. Organizátor akce a objednatel jsou povinni hotelu bez vyzvání oznámit, pokud je událost způsobilé narušit veřejný pořádek a omezit nebo ohrozit zájmy hotelu a dalších klientů. Hotel je oprávněn provést opatření k zamezení takového stavu a klient je povinen je strpět.

  9. Inzeráty v tiskových a elektronických médiích, reklamy a oznámení určené široké veřejnosti, zejména informace o řízení politických, náboženských a komerčních akcí, které poukazují na vztah k hotelu a jsou způsobilé poškodit dobré jméno hotelu nebo mají znaky parazitování na jeho pověsti vyžadují zásadní předešlý písemný souhlas hotelu.

  10. Pokud hotel pro organizátora akce z jeho podnětu obstarává technické a jiná zařízení od třetích subjektů, jedná jménem, ​​z plné moci a na účet organizátora akce. Organizátor akce osvobozuje hotel ze všech nároků třetích subjektů z přenechání tohoto zařízení.

   

  Čl. XII. Ostatní

  1. Pravidla pobytu zvířat v hotelu jsou stanoveny v Čl. III – Ubytovací řád – bod 10.

  2. Nalezené věci se posílají dále jen na žádost. Uskladňují se v hotelu šest měsíců. Po uplynutí této lhůty se předměty, které mají zjevnou hodnotu, odevzdají příslušnému orgánu veřejné správy Hotel Sun ****, Sluneční jezera – sever 2572/125, 903 01 Senec

  3. Hotelový wellness:

  – kapacita hotelového wellness je 30 osob využívajících služby wellness současně

  – v případě, že má klient zájem využít služeb wellness, je jeho povinností si služby objednat na recepci hotelu minimálně 2 hodiny před tím, než je chce začít využívat

  – v případě, že wellness je částečně nebo zcela mimo provoz z technických důvodů, hotel si vyhrazuje právo, klientovi služby wellness neposkytnout a to i v případě, že za dané služby klient již uhradil sjednanou cenu – v tom případě je tato situace vyřešena reklamací služby

  – služba wellness uzavřená společnost je zpoplatněna dle platného ceníku

   

  Čl. XIV. Závěrečná ustanovení

  1. Případné spory, které ze smluvního vztahu vzniknou, se zavazují smluvní strany řešit přednostně dohodou.

  2. Hotel a klient berou na vědomí, že všechny případné spory, které mezi nimi z právního vztahu a v souvislosti s ním vzniknou se budou řídit právem České republiky a to podle slovenského právního řádu. Příslušným řešením případných sporů jsou soudy České republiky. Uplatnění Vídeňské dohody o nákupním právu OSN z kolizního práva je vyloučeno.

  3. Ustanovení ve prospěch cizího prvku obsažené v kolizních normách jsou přípustné pouze v případě, že se jedná o obligatorně ustanovení.

  4. Změny nebo doplnění písemné smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují pro jejich účinnost písemnou formu a platnost případných změn je podmíněna písemným projevem hotelu. Jednostranné změny nebo doplnění klientem jsou neúčinné.

  5. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byly nebo stali se neúčinnými nebo neplatnými, nedotýká se tím účinnost ostatních ustanovení.

  V Senci dne 1.12.2018