sk
Rezervuj si izbu

Rezervuj si izbu

Najlepšia online cena
 • Search

  Izba 1
 • Všeobecné obchodné podmienky

  Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

  Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi Hotelom Sun**** v Senci a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

  Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa hotel zaväzuje poskytnutím služieb a klient úhradou dohodnutej ceny.

  Právny vzťah medzi Hotelom Sun**** a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne – záväznými predpismi Slovenskej republiky.

  Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, ibaže by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením hotela.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre Hotel Sun**** záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

   

  Čl. II. Definícia pojmov

  1.Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o poskytnutí služby s Hotelom Sun****.

  2.Hotelom Sun**** sa rozumie prevádzka spoločnosti HOTEL SUN, s.r.o., Slnečné jazerá 2572/125, 903 01 Senec, IČO: 50 488 074,
  DIČ: 2120343984, IČ DPH: SK2120343984 v Senci (ďalej len hotel).

  3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

  4. Skupinou sa rozumie spravidla 6 a viac osôb, ktoré si rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

  5. Podujatím sa rozumie spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb spojená s poskytnutím viacerých druhov služieb hotela. Ak nie je dohodnuté inak platí, že objednávateľ podujatia je jeho organizátorom.

  6. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

  7. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

   

  Čl. III. Ubytovací poriadok

  1. V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie prihlásený. Pod prihlásením na ubytovanie sa rozumie , že hosť pri príchode do hotela predloží pracovníkovi recepcie občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

  2. Ak nie je dohodnuté inak, má klient právo začať využívať objednané služby od 14:00 dňa dohodnutého príchodu.

  3. Klient má povinnosť svoj pobyt ukončiť a odovzdať služby najneskôr do 11:00 hod. v deň dohodnutého odchodu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak tak klient neurobí, môže hotel od klienta požadovať poplatok za oneskorené odovzdanie služieb. Úhrada pri odovzdaní služieb do 14:00 hod. je 30 % z ceny izby/noc, pri odovzdaní služieb do 18:00 hod. je 50 % z ceny/noc izby, 100 % ceny izby/noc môže hotel požadovať, ak hosť odovzdá služby až po 18:00 hod.

  4. Hotel poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou Vyhláškou o kategorizácii a zatriedení ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zatriedený do kategórie ****.

  5. Recepcia hotela pracuje v režime nepretržitej prevádzky a slúži taktiež ako ohlasovňa požiaru a mimoriadnych udalostí.

  6. Pre fajčiarov je vyhradený priestor pred hotelom. Ostatné priestory hotela vrátane všetkých izieb sú nefajčiarske.

  7. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých na izbe ani v ostatných priestoroch hotela.

  8. Nočný kľud v hoteli je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Správanie hosťa v hoteli počas nočného kľudu nesmie rušiť ostatných hostí hotela. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory na hotelových chodbách, hotelovej terase apodobne. Spoločenské akcie sa v hoteli po 22:00 hod. môžu konať len so súhlasom vedenia hotela.

  9. Správy a poštu pre hostí hotel starostlivo spravuje a odovzdáva hosťom.

  10. Hotel povoľuje vstup a ubytovanie zvierat do hotela. V prípade, že je zviera na izbe, hotel účtuje poplatok podľa platného cenníka.

  11. Zabudnuté veci hostí – hotel nezodpovedá za zabudnoté veci hostí.

  12. Hoteloví zamestnanci môžu vstupovať do hotelovej izby hosťa v prípade, ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, zabezpečiť upratovanie a doplnenie izbových doplnkov, prípadne poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú pomoc.

  13. Hotel nepreberá zodpovednosť za vnesené veci ubytovaných hostí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti, zodpovedá prevádzkovateľ hotela iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne hotela.

  14. Hotel umožňuje klientovi uložiť si cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste (v izbovom trezore). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom, hotel nezodpovedá.

  15. Reklamácia služby:

  – v prípade, ak sú zákazníkovi hotela poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

  – zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká.

  – prevádzkar alebo iný zodpovedný pracovník (pracovník recepcie) zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Prevádzkar alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak prevádzkar alebo ním poverený pracovník neuzná reklamáciu ako odôvodnenú, postúpi ju ihneď so všetkými podkladmi majiteľovi hotela, ktorý je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, je majiteľ hotela povinný vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

  – zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby sa bolo možné presvedčiť o odôvodnenosti reklamácie.

  16. Čas podávania:

  – raňajok je stanovený na dobu od 7:30 do 10:00
  – obeda je stanovený na dobu od 11:30 do 14:00
  – večere je stanovený na dobu od 18:00 do 20:00

   

  Čl. IV. Ubytovacie služby – individuálni klienti

  1. Hotel je povinný pripraviť klientovi objednané alebo rezervované služby v čase, ktorý stanovuje Čl. III. Ubytovací poriadok – bod 2. Klient má nárok na skoršie začatie využívania služieb len v prípade, že s tým hotel pri uzatváraní zmluvy vyslovil súhlas.

  2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a odovzdať služby hotelu naspäť v čase, ktorý stanovuje Čl. III. Ubytovací poriadok – bod 3., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá služby neskôr ako je stanovené, je hotel oprávnený si účtovať poplatky za oneskorené odovzdanie izby klientom o ktorých ďalej a podrobnejšie pojednáva Čl. III. Ubytovací poriadok – bod 3.

  3. Pobyt klienta v hoteli upravuje prevádzkový poriadok hotela – Čl. III. Ubytovací poriadok. S jeho obsahom je klient oboznámený pri príchode do hotela resp. na začiatku pobytu, poverenou osobou na recepcii hotela. Poriadok je pre hotelových hostí záväzný.

  4. Klient je povinný pri nasťahovaní do izby si túto izbu riadne prezrieť a prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď hlásiť na recepcii, povereným zamestnancom hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, že zistí prípadné poškodenie izby alebo jej inventáru.

  5. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby po odovzdaní izby klientom, je klient povinný škody nahradiť.

  6. Klient je povinný zrušiť rezerváciu ubytovania ihneď po zistení, že ubytovanie nevyužije, najneskôr však do 17:00 dňa príjazdu.

  7. Rezervované izby, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 19:00 hod. dňa príjazdu, môže hotel prenechať inému klientovi. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd.

   

  Čl. V. Ubytovacie služby – Skupiny

  1. Ak nie je uvedené v tomto článku inak, platia pre ubytovacie podmienky pre skupiny ustanovenia Čl. IV. -Ubytovacie služby – individuálni klienti.

  2. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel môže požadovať zaplatenie zálohy vo výške najmenej 30% z celkovej ceny rezervácie. Rezervácia je potvrdená okamihom úhrady zálohy.

   

  Čl. VI. Ceny za služby

  1. Klient je povinný za využité služby zaplatiť dohodnutú cenu. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré klient podnietil.

  2. Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby hotela vyplývajú z platného cenníka hotela. Cenník hotela je zverejnený obvyklým spôsobom, najmä však na internetovej stránke a na recepcii hotela.

  3. Dohodnuté ceny sú konečné a zahŕňajú i daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne 3 mesiace a zvýši sa hotelom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 5%.

  4. Miestom plnenia a platby je sídlo hotela.

  5. Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy alebo potom pri zohľadnení právnych ustanovení žiadať primeranú platbu vopred alebo zálohovú platbu. Pre platbu vopred a zálohovú platbu sa primerane požijú ustanovenia nasledujúcich článkov.

  6. Termín úhrady dohodnutej ceny je:

  – do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky hotelom v prípade objednávky realizovanej cez službu E-SHOP na webovej stránke hotela

  – pri príchode na recepcii hotela v prípade objednávky realizovanej osobne na recepcii hotela, telefonicky, emailom alebo faxom

  – podľa doby splatnosti uvedenej na faktúre v prípade, že služby budú uhradené formou faktúry

  7. Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb sa uskutoční daňovým dokladom – faktúrou, najskôr dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Za tento deň sa považuje deň odchodu objednávateľa z priestorov hotela alebo deň, kedy od neho prevzal všetky objednané služby. Faktúra musí obsahovať náležitosti bežné v obchodnom styku. V prípade pochybnosti sa má za to, že lehota splatnosti začína plynúť na tretí deň odovzdania daňového dokladu (faktúry) na pošte na doručenie objednávateľovi.

  8. Splatnosť faktúry je najneskôr 7 dní od dňa zdaniteľného plnenia. Pre prípad, že klient uhradí vopred zálohu za poskytnuté služby vo výške najmenej 30% z celkovej kalkulovanej ceny, je splatnosť faktúry 14 dní od dňa zdaniteľného plnenia. Táto povinnosť je splnená pripísaním príslušnej čiastky v prospech účtu poskytovateľa.

  9. Pre prípad, že je klient s platbou v omeškaní, je táto povinná uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nároky z náhrady škody tým nie sú dotknuté. Ak je klient s platbou v omeškaní, stráca nárok na zľavy poskytnuté hotelom. Hotel je oprávnený fakturovať plnú bežnú cenu bez uplatnenia zľavy. V tomto prípade je klient povinný uhradiť hotelu všetky preukázateľne vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnenia zliav a výhod.

  10. Klient môže započítať voči pohľadávke hotela iba nespornú alebo právoplatnú pohľadávku. To isté platí, ak sa jedná o čiastočný zápočet.

   

  Čl. VII. Uzavretie zmluvy a premlčanie

  1. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä dohoda o poskytovaní služieb medzi klientom a hotelom na základe žiadosti klienta (ďalej len objednávka). Objednávku na poskytovanie služieb dohodne klient osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu. Zmluva vzniká potvrdením objednávky hotelom. Objednávka musí byť hotelom záväzne potvrdená písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.

  2. Uzatvorením zmluvy sa hotel zaručuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Hotelu vzniká súčasne právo žiadať zaplatenie dohodnutej ceny a to v termíne stanovenom v Čl. VI. – Ceny za služby – bod 6.

  3. Klient je povinný pred / po objednaní služby osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, overiť si obsadenosť hotela v termíne, v ktorom má záujem využívať služby hotela a taktiež poskytnúť všetky informácie potrebné pre potvrdenie jeho rezervácie.

  4. V prípade skupinových objednávok alebo opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzatvoriť písomne rámcovú zmluvu v písomnej forme. Pre prípad, že hotel a klient uzatvorili písomnú zmluvu a v prípade nesúladu zmluvy alebo jej časti s VOP majú ustanovenia zmluvy prednosť pred týmito VOP. Platnosť VOP tým však nie je dotknutá.

  5. Zmluva môže byť uzatvorená prostredníctvom sprostredkovateľa. Voči hotelu je povinnou osobou sám sprostredkovateľ, ak hotel nedá súhlas k zmene v osobe povinného.

  6. Všetky nároky voči hotelu sú premlčané za tri roky od začiatku premlčacej doby. Nároky na náhradu škody sú premlčané za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

   

  Čl. VIII. Odstúpenie, zrušenie zmluvy, stornovanie klientom

  1. V prípade zrušenia rezervácie si hotel vyhradzuje právo na uplatnenie storno poplatku nasledovne:

  – 14 až 3 dni pred začiatkom pobytu 50% z kalkulovanej ceny

  – menej ako 3 dni pred začiatkom pobytu 100% z kalkulovanej ceny pobytu

   

  Čl. IX. Odstúpenie hotelom

  1. Hotel je od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade, že:
  – bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom a z dôvodov uvedených v zmluve
  – klient netrvá na plnení zo strany hotela
  – klient má záväzky voči hotelu po lehote splatnosti
  – bola pri rezervácii dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, hotel však môže odstúpiť najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom
  – vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným
  – služby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe klienta alebo účelu
  – hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku hotela, bezpečnosť alebo vážnosť hotela na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela.

  2. V prípade, že klient uhradil primeranú platbu vopred alebo zálohovú platbu vo výške najmenej 30% je hotel od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade, že:
  – bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom a z dôvodov uvedených v zmluve
  – klient netrvá na plnení zo strany hotela
  – vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným

  3. Pri oprávnenom odstúpení hotela nevzniká žiaden nárok klienta na náhradu škody.

   

  Čl. X Ručenie a škody

  1. Hotel ručí so starostlivosťou riadneho obchodníka za svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

  2. Nároky klienta na náhradu škody sú prípustné len v prípadoch škody na zdraví, keď hotel zodpovedá za porušenie povinností a škody, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinností hotela vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo zákona. Klient je povinný primerane prispieť k odstráneniu chyby a znižovaniu možných škôd.

  3. Zodpovednosť hotela za osobný majetok hostí vnesený do priestorov hotela je stanovená v Čl. III – Ubytovací poriadok – bod 13. a bod 14.

  4. Pokiaľ klient dostane k dispozícii miesto na odstavenie vozidla na hotelovom parkovisku, aj za úhradu, nevzniká tým žiadna zmluva o úschove. Pri strate alebo poškodení na hotelovom pozemku odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a ich obsahov hotel neručí, okrem úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

  5. So správami, poštovými zásielkami a zásielkami tovaru pre hostí sa vždy zaobchádza so starostlivosťou. Hotel prevezme doručenie a úschovu, na želanie za úhradu poslanie ďalej hore uvedeného.

  6. Hotel neručí za úrazy pri podujatiach, programoch akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

   

  Čl. XI.  Podujatia

  1. Z titulu zmeny v rozsahu poskytnutých služieb z dôvodov na strane klienta hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie vopred dohodnutej zmluvnej ceny najviac o 10 %. Záväzok klienta z prípadných objednaných služieb nad rámec pôvodnej sumy tým nie sú dotknuté.

  2. Z titulu zmeny v rozsahu poskytnutých služieb z dôvodov na strane klienta poskytne navýšenie rozsahu služieb podľa vlastných možností. Klient nemá na navýšenie rozsahu služieb právny nárok, hotel je však povinný k takejto požiadavke pristúpiť so starostlivosťou riadneho obchodníka.

  3. Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než 5 % je hotel oprávnený jednostranne určiť a stanoviť cenu za služby, prípadne ako aj vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické vybavenie miestností však musia zostať zachované.

  4. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22:00 hod., môže hotel od 22:00 hod. účtovať príplatok za servis na základe poskytnutých služieb alebo tovaru, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22:00 hod.

  5. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s hotelom. V takýchto prípadoch je hotel oprávnený účtovať príplatok za servis.

  6. Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi podujatia.

  7. Pri podujatí je klient povinný vysporiadať si záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva nenesie hotel zodpovednosť za škodu alebo prípadne sankcie.

  8. Organizátor podujatia a objednávateľ sú povinní hotelu bez vyzvania oznámiť, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela a iných klientov. Hotel je oprávnený vykonať opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich strpieť.

  9. Inzeráty v tlačových a elektronických médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na vzťah k hotelu a sú spôsobilé poškodiť dobré meno hotela alebo majú znaky parazitovania na jeho povesti vyžadujú zásadný predošlý písomný súhlas hotela.

  10. Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje hotel zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.

   

  Čl. XII. Ostatné

  1. Pravidlá pobytu zvierat v hoteli sú stanovené v Čl. III – Ubytovací poriadok – bod 10.

  2. Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť. Uskladňujú sa v hoteli šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú príslušnému orgánu verejnej správy Hotel Sun****, Slnečné jazerá – sever 2572/125, 903 01 Senec

  3. Hotelový wellness:

  – kapacita hotelového wellness je 30 osôb využívajúcich služby wellness súčasne

  – v prípade, že má klient záujem využiť služby wellness, je jeho povinnosťou si služby objednať na recepcii hotela minimálne 2 hodiny pred tým, ako ich chce začať využívať

  – v prípade, že wellness je čiastočne alebo celkom mimo prevádzky z technických dôvodov, hotel si vyhradzuje právo, klientovi služby wellness neposkytnúť a to aj v prípade, že za dané služby klient už uhradil dohodnutú cenu – v tom prípade je táto situácia vyriešená reklamáciou služby

  – služba wellness uzavretá spoločnosť je spoplatnená podľa platného cenníka

   

  Čl. XIII. Doručovanie

  1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú:
  – osobne
  – elektronicky
  – poštou
  – treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.

  2. Všetky písomnosti týkajúce sa akýchkoľvek právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú doporučene na adresu sídla hotela a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta alebo elektronicky. Ak záväzkový vzťah medzi hotelom a klientom trvá, je každý jeho účastník povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla, trvalého pobytu alebo zmeny e-mailovej schránky podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla, trvalého pobytu alebo elektronickej schránky.

  3. Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

  4. Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto nie je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.

   

  Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

  1. Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou.

  2. Hotel a klient berú na vedomie, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi z právneho vzťahu a v súvislosti s ním vzniknú sa budú riadiť právom Slovenskej republiky a to podľa slovenského právneho poriadku. Príslušným riešením prípadných sporov sú súdy Slovenskej republiky. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené.

  3. Ustanovenia v prospech cudzieho prvku obsiahnuté v kolíznych normách sú prípustné len v prípade, ak sa jedná o obligatórne ustanovenie.

  4. Zmeny alebo doplnenia písomnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a platnosť prípadných zmien a doplnkov je podmienená písomným prejavom hotela. Jednostranné zmeny alebo doplnenia klientom sú neúčinné.

  5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.

  V Senci dňa 1.12.2018